Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

12/11/2013

Edicte d’aprovació inicial del «Projecte d’urbanització de la zona verda situada a la Ctra, de Ribes, 2 del municipi de Figaró-Montmany»

Pel Decret d’aquesta Alcaldia núm. 192/13, de data 7 de novembre de 2013 s’ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte d’urbanització de la zona verda situada ala Ctra, de Ribes, 2 del municipi de Figaró-Montmany», redactat per l’arquitecta de la corporació, amb un pressupost d’execució per contracta de 26.922,68 euros més 5.653,76 euros d’IVA.


El projecte, el pot consultar qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 10 hores i les 13 hores i els dijous entre les 17 hores i les 20 hores, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al BOPB.


Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 dela Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Cas de no presentar-se al·legacions el projecte esdevindrà aprovat definitivament.
Lluc V. Pelàez

Alcalde

Figaró-Montmany, 8 de novembre de 2013.


Data oficial

12 de novembre de 2013

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona