Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

07/06/2013

Edicte aprovació inicial reglament i bases per a la concessió ajuts econòmics

EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANYEs fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, reunit en sessió extraordinària en data 26 d’abril de 2013, acordà:


Primer.- Aprovar inicialment el Reglament  i bases per a la concessió d’ajuts econòmics municipals a Figaró-Montmany.


Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència dels interessats pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.


En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu, quedant facultat expressament l'Alcalde-President per a la seva publicació i execució.


Tercer.- Un cop aprovat definitivament aquest Reglament es publicarà el text íntegre del Reglament en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació i  s’anunciarà en el Diari Oficial dela Generalitat de Catalunya la referència del BOPB en què s’hagi publicat íntegrament el text.

 

Quart.- El reglament  entrarà en vigor un cop s’hagi publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 dela Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.


Data oficial

26 d'abril de 2013

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona