Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

07/06/2013

Edicte aprovació inicial bases reguladores règim ajuts rehabilitació casc antic 2013

EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANYEs fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, reunit en sessió extraordinària en data 26 d’abril de 2013, acordà:


Primer: Aprovar inicialment la proposta d’ordenança reguladora de les Bases per a la rehabiltació d’edificis.


Segon.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 0015078001 del vigent pressupost municipal.


Tercer: Sotmetre l’ordenança, d’acord amb allò establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a informació pública i audiència dels interessats pel termini de 30 dies, en el que es podran presentar reclamacions i suggerències que seran resolts per l’organ  d’aprovació, en el benentès que si en el termini d'exposició pública no s'haguessin presentat reclamacions o suggeriments s'entendrà definitivament aprovada.


Data oficial

26 d'abril de 2013

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona