Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

ORDENANCES, INFORMACIONS ALCALDIA

29/05/2013

EDICTE de l’Ajuntament de Figaró-Montmany sobre aprovació inicial d’ordenances i de modificació d’una ordenança

El Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, en la sessió de data 10 de maig de 2013, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança general de civisme i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de carácter personal de l’Ajuntament de Figaró-Montmany i l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les Bases que han de regir l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de Figaró-Montmany.


En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i els textos de les Ordenances aprovades es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 10 i les 13 hores i els dijous entre les 17 i les 20 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la darrera publicació del present Anunci al Butlletí Oficial dela Província, al Diari Oficial dela Generalitatde Catalunya, al diari El 9Nou, edició del Vallès Oriental, i al tauler d’anuncis dela Corporació.


Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permetla Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, els acords d’aprovació inicial esdevindran definitius.


Data oficial

13 de maig de 2013

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona