Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

29/05/2013

Edicte de l’Ajuntament de Figaró-Montmany sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 90/13, de 23 de maig de 2013, s’ha resolt:


Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de construcció d’una estació de bombament situat al carrer Josep Sala de Figaró-Montmany”, el qual ha estat redactat pel tècnic Sr. Jordi Carreras, i que fixa un pressupost per contracte de 30.136,32 € sense IVA.


Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOPB, al tauler d'anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que, en el termini de 30 dies, puguin ser consultats a la secretaria d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. Cas de no produir-se al·legacions es consideraran definitivament aprovats


Data oficial

23 de maig de 2013

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona