Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

28/05/2013

Edicte Pla Especial Can Puig BOPB

EDICTE


Es fa públic que el Ple Ordinari de data 27 de gener de 2012,  de l’Ajuntament de Figaró- Montmany, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el pla especial de Can Puig, redactat i formulat per ECOARQUITECTURA.


Segon.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial dela Província, al taulell d’anuncis dela Corporació, a la web municipal i a un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

 

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’hauran d’emetre en el termini d’un mes.


Data oficial

21 de maig de 2013

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona