Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

07/02/2012

BAN d'aprovació de la concessió de la compensació fiscal parcial de taxa reguladora de la prestaicó del servei d'escola bressol

Pel present es posa en coneixement general que per Decret d’ Alcaldia núm. 11/12 de data 2 de febrer de 2012,  atès que el Ple de l’ Ajuntament de Figaró-Montmany, en sessió extraordinària celebrada en data 28 de desembre de 2011, acordà: Primer.- Aprovar la convocatòria per a la compensació fiscal –de manera parcial- de la taxa reguladora de la prestació del servei d’escola bressol corresponent al curs 2012, [...] Segon.- La quantia màxima de despeses en aquesta convocatòria de subvencions és de 7.920 euros, que s’imputaran a la partida que al efecte es creï en el pressupost que s’aprovi per l’any 2012. Es condiciona, doncs, l’atorgament de les subvencions a l’aprovació definitiva de la dotació pressupostària en el pressupost 2012.


S’ha resol el següent:


Primer.- Aprovar la concessió de la compensació fiscal parcial de la taxa reguladora de la prestació del servei d’escola bressol corresponent al curs2012 a totes les famílies que ho han sol·licitat


Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària núm. 0032048003 del pressupost aprovat per a l’any 2012.


Tercer.- Notificar aquest acord a les famílies sol·licitants, a l’entitat que gestiona el servei d’escola bressol de Figaró-Montmany i publicar-ho al taulell d’anuncis de la corporació i a la web de l’Ajuntament de Figaró-Montmany.



Data oficial

7 de febrer de 2012

No



Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona