Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

14/11/2007

Decret 190/2007: llicència d'obres

VISTA la sol·licitud presentada pel senyor xxx, en representació de Gas Natural Distribución SDG, S.A., en data 16 d’octubre de 2007 en el que demana llicència per obrir una cata per anul·luació d’escomesa per finalització al carrer Font d’en Llanes núm. 3. VIST l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal de data 29 d’octubre de 2007. DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 179 i següents del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. RESOLC Primer.- ESTIMAR la sol·licitud i en conseqüència CONCEDIR la llicència d’obres al Sr. xxx, en representació de Gas Natural Distribución SDG, S.A., i que correspon a l’expedient 36/07, per obrir una cata per anul·luació d’escomesa per finalització al carrer Font d’en Llanes núm. 3 amb les següents condicions particulars: * Termini d’execució de l’obra 7 dies. * S’hauran de reposar tots els paviments afectats al seu estat original. * A les voreres i altres paviments d’amplada inferior a 1,20 metres caldrà reposar la totalitat del paviment. * S’haurà de notificar als Serveis Tècnics Municipals mitjançant fax, telèfon o qualsevol altre mitjà, l’inici efectiu de les obres i l’empresa subcontractada (si existeix), encarregada de la seva execució. Segon.- APROVAR els drets i taxes que ascendeixen a un total de 35,90.- euros de conformitat amb el que estableixen les Ordenances Fiscals núm. 5 i 20. ICO (O.F. 5) 4% del pressupost: ............................3,09.- euros Taxa (O.F.20):0,70% del pressupost.....................32,50.- euros Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada. Ho mana i signa l’Alcalde-President davant meu la secretària que en dono fe. Figaró - Montmany, 14 de novembre de 2007


Data oficial

14 de novembre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona