Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

14/11/2007

Decret 189/2007: llicència d'obres

ATÈS que per Decret d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2000 es va concedir llicència d’obres al senyor xxx per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Major, 2 de Figaró-Montmany. ATES que per Decret d’Alcaldia de data 30 de desembre de 2002 es va atorgar una pròrroga de la llicència referenciada amb una durada màxima d’un any a comptar des de la seva notificació. VISTA la instància presentada amb registre d’entrada de data 14 de juny de 2007, pel senyor xxx en nom de xxx, on demana una nova pròrroga per tal de poder finalitzar les obres consistent en el revestiment exterior de les façanes, col·locació del paviment i enguixat interior de les parets i subsidiariament nova llicència d’obres per a la finalització de les obres. ATÈS que s’ha superat amb escreix el termini concedit per la pròrroga. VIST l’informe de l’arquitecte municipal de data 8 de novembre de 2007. TENINT EN COMPTE l’article 181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, pel que fa referència a la caducitat de les llicències urbanístiques i la necessitat de obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenació urbanística en vigor. RESOLC Primer.- DENEGAR al senyor xxx la pròrroga de la llicència d’obres pel motiu següent: -La llicència urbanística ha caducat donat que s’ha superat amb escreix el termini concedit per la pròrroga. Segon.- CONCEDIR al senyor xxx llicència d’obres de l’expedient núm. 31/07, per a la realització de les obres consistent en el revestiment exterior de les façanes, col·locació del paviment i enguixat interior de les parets a l’habitatge del carrer Major, núm. 2 Tercer.- APROVAR la taxa per a llicències urbanístiques i la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que ascendeix a un total de 467,88-Euros d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 20 i 5 d’aquest Ajuntament: Finca Carrer Major, núm. 2 Exp. núm. 31/07 Impost (OF 5): 4% del pressupost:...........398,20-euros Taxa (OF 20): 0,70% del pressupost.........69,68-euros Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretària que en dono fe. Figaró-Montmany, 14 de novembre de 2007


Data oficial

14 de novembre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona