Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

14/11/2007

Decret 188/2007: conveni amb la Diputació en urbanisme, habitatge i activitats productives

ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 64/2007 es va resoldre sol·licitar a la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona assistència tècnica, jurídica i econòmica en els àmbits d’actuació següents: - Polítiques Locals d’Habitatge - Promocions concertades d’habitatge - Projecte d’intervenció integral en el cas antic - Intervenció integral en les activitats productives. VISTA la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Figaró-Montmany i la Diputació de Barcelona per tal d’impulsar actuacions en aquests àmbits en funció de les disponibilitats i recursos d’ambdues institucions En ús de les facultats que em confereix l’ordenament vigent, RESOLC Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria d’urbanisme, habitatge i activitats productives. Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Diputació de Barcelona. Tercer.- PROCEDIR a la seva signatura. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretària que en dono fe. Figaró-Montmany, 14 de novembre de 2007


Data oficial

14 de novembre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona