Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

12/11/2007

Decret 186/2007: festes locals

Vist l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de treball, a proposta dels municipis respectius. Tenint en compte que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per adoptar l’acord referent a la proposta de les dues festes locals del municipi, de conformitat amb l’establert en l’art.46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol. Atès la conveniència de comunicar a data d’avui la proposta del nostre Ajuntament referent a les dues festes locals del nostre Municipi al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte que la propera sessió ordinària del ple no es celebrarà fins el dia 15 de novembre. En ús de les facultats que em confereix l’ordenament vigent, RESOLC Primer.- Proposar al Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya l’aprovació de les dues festes de tipus laboral corresponents al municipi de Figaró-Montmany per al l’any 2008, per als dies - 31 de març (Sants Patrons) - 1 de setembre (Festa major) Segon.- Notificar la present resolució al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. Tercer.- Elevar la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri. Figaró-Montmany, a 12 de novembre de 2008.


Data oficial

12 de novembre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona