Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

05/11/2007

Decret 183/2007: subvenció Diputació

ATÈS que l’Ajuntament va sol·licitar en data 24 d’octubre de 2007 un préstec al Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per import de 80.000 euros; VISTA la notificació sobre l’acord pres per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 8 de novembre de 2007 on s’acordava subvenir en 10.470,66 euros el préstec sol·licitat per l’Ajuntament de Figaró-Montmany per finançar el programa d’inversions; ATÈS que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat prèviament i que atorgarà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, RESOLC Primer. ACCEPTAR la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona import de 10.470,66 euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat. Segon. Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Figaró-Montmany, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al Programa de crèdit local. Tercer. Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció així com una còpia diligenciada d’acceptació del text del conveni de la subvenció al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretaria accidental que en dono fe. Figaró - Montmany, 5 de novembre de 2007


Data oficial

5 de novembre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona