Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

05/11/2007

Decret 182/2007:adjudicació obres CEIP Montmany

ATÈS que a la programació d’obres de reforma, adequació i millora (RAM) dels serveis territorials del departament d’Educació es va incloure l’actuació d’ampliació de la sala de psicomotricitat a realitzar en el CEIP Montmany. ATÈ que per a la realització de les obres esmentades es preveu una aportació de 36.000.- euros per part d’aquest departament i a tal efecte s’ha signat un conveni de cooperació entre el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figaró-Montmany VIST que la clàusula tretzena del conveni especifica que les obres s’han de justificar en la seva totalitat abans que finalitzi el mes de desembre de 2007. VIST els pressupostos presentats per les empreses següents: EMPRESA PRESSUPOST Dibet Serveis SL 45.002,20.-€ Aispol 58.715,72.- € Comercial Samat Vic SL 52.749,61.- € Que Dibet Serrveis SL és l’empresa que presenta un pressupost més ajustat i que pot començar els treballs la setmana vinent. RESOLC Primer.- ADJUDICAR a l’empresa Dibet Serveis SL l’obra d’ampliació de la sala de psicomotricitat del CEIP Montmany inclosa en la programació del RAM per un import de 45.002,20.- € (IVA inclòs), d’acord amb el pressupost i condicions que consten a l’expedient. Segon.- IMPUTAR aquest import a la partida pressupostària núm. 06 321 68200 del vigent pressupost de la corporació. Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les empreses interessades. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretaria accidental que en dono fe. Figaró - Montmany, 5 de novembre de 2007.


Data oficial

5 de novembre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona