Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

26/10/2007

Decret 175/2007: pròrroga subvenció electrificació rural

ATÈS que per resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 19 de setembre de 2007 es va concedir a l’ajuntament de Figaró-Montmany una subvenció del projecte consistent en la electrificació rural de Can Badia, can Boget i can Travé dins del Pla d’Electrificació Rural a Catalunya 2007 (PERC) i que estableix la possibilitat de demanar una pròrroga abans del 30 de novembre de 2007 VIST l’escrit presentat per Estabanell y Pahisa Energía SA, empresa distribuïdora d’energia elèctrica en que tenint en compte les característiques de l’obra sol·licita una pròrroga. RESOLC: Primer.- SOL·LICITAR a la Direcció General d’Energia i Mines una pròrroga de l’expedient núm. 115 referent a l’actuació “Electrificació rural mitjançant línia elèctrica”. Segon.- COMUNICAR aquesta resolució a les persones interessades. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretària accidental que en dono fe. Figaró- Montmany, 26 d’octubre de 2007.


Data oficial

26 d'octubre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona