Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

22/10/2007

Decret 174/2007: cuina Escola Bressol

ATÈS que el Departament d’Educació ha aprovat el projecte tècnic presentat per l’ajuntament per a l’obra consistent en l’ampliació de la sala de psicomotricitat del CEIP Montmany. TENINT EN COMPTE el que disposa el Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques pel que fa referència al procediment negociat . RESOLC Primer.- APROVAR l’expedient per a la contractació de les obres i instal·lació de l’equipament de la cuina de l’escola bressol municipal “El fanalet” i el Plec de Clàusules Administratives Particulars. Segon.- SOL·LICITAR l’oferta d’empreses capacitades per la realització de l’objecte del contracte. Tercer.- LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES haurà de ser en el termini màxim de 10 dies des de la recepció de la invitació. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretaria accidental que en dono fe. Figaró - Montmany, 22 d’octubre de 2007


Data oficial

22 d'octubre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona