Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

22/10/2007

deret 172/2007: camí de Puiggraciós

ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió de data 9 de novembre de 2006 va aprovar l’adhesió a la sol·licitud de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès d’un ajut per l’arranjamentdel camí de Puggraciós a la Diputació de Barcelona. VIST el projecte d’arranjament del camí de Puiggraciós tram can Sous-Serrat de l’Ocata (primera fase) aprovat per lAjuntament de l’Ametlla del Vallès. ATÈS que una bona part del traçat d’aquest camí dins el terme municipal de Figaró-Montmany. RESOLC Primer.- AUTORITZAR a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès l’execució de l’actuació d’arranjament del camí de Puiggraciós tram can Sous-Serrat de l’Ocata (primera fase) en el terme municipal de Figaró-Montmany de conformitat amb el projecte presentat i amb les condicion següents. • S’haurà de notificar als Serveis Tècnics Municipals mitjançant fax, telèfon o qualsevol altre mitjà, l’inici efectiu de les obres i l’empresa encarregada de la seva execució. Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament interessat. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretaria accidental que en dono fe. Figaró - Montmany, 22 d’octubre de 2007


Data oficial

22 d'octubre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona