Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

05/10/2007

Decret 163/2007: contractació informadora

ATÈS que per resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya s’ha atorgat a l’Ajuntament de Figaró-Montmany una subvenció de 10.293,48 € per a la contractació d’una persona per a la realització del projecte d’atenció i informació al ciutadà durent 6 mesos (expedient núm. 207Y1G340645/01). VISTOS els currículums presentats així com les entrevistes mantingudes amb les persones interessades. En ús de les atribucions que em confereix l’apartat i) de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. RESOLC Primer.- CONTRACTAR laboralment a la Sra. Kholti Soad per al projecte “Pla d’ocupació atenció i informació al ciutadà” amb efectes del dia 5 d’octubre de 2007 i amb una durada de 6 mesos i amb la resta de condicions que figuren a l’expedient. Segon.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. Ho mana i signa l’alcalde davant meu la secretària accidental que en dono fe. Figaró-Montmany, 5 d’octubre de 2007


Data oficial

5 d'octubre de 2007

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona