Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

 • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

PLENS

30/07/2013

Resum del Ple Ordinari de 26 de juliol de 2013

Ple Ordinari 26 de juliol de 2013:


Hora: 20 hores.


Hi assisteixen tots els regidors de la Corporació. 1. Aprovació de l’acta del Ple Ordinari de 10 de maig de 2013 i Ple Extraordinari de 12 de juliol de 2013. Aprovades per unanimitat.

 2. Donar compte decrets d’alcaldia núm. 78/13 a 133/13.

 3. Ratificació decret d’alcaldia 97/13 d’aprovació de l’addenda 2013 al IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials del municipi de Figaró-Montmany signat amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aprovat per unanimitat.

 4. Aprovació xifres padró habitants a 1 de gener de 2013. Aprovat per unanimitat.

 5. Modificació de l’abast de la delegació de l’ICIO a l’ORGT. Aprovat per unanimitat.

 6. Aprovació Guia pràctica pressupostos participatius- Edició 2013. Aprovat per unanimitat.

 7. Resolució contracte d’obres “Rehabilitació del Casino de Figaró-Montmany, 1a fase” amb Tecnocontrol SA. Retirat de l’ordre del dia.

 8. Informació al Ple sobre la relació certificada de les obligacions pendents de pagament als proveïdors a 31 de maig de 2013.

 9. Autorització de pas subterrani de conducció d’aigua per a reg i de concessió de subvenció per a la instal·lació de la nova canonada d’aigua per a l’abastament de la Comunitat de regants del Rech de Dalt. Aprovat per unanimitat.

 10. Moció del Grup municipal CAF en defensa de l’actual designació de zona sensible a la totalitat de la conca del Besòs. Aprovat per unanimitat.

 11. Moció del Grup municipal CAF d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir. Aprovat per unanimitat.

 12. Moció del Grup municipal CAF sobre la col·locació de participacions preferents i obligacions subordinades per part de les entitats financeres. Aprovat per unanimitat.

 13. Moció del Grup municipal Figaró Progrés-PSC sobre la situació actual dels joves a Catalunya.  Aprovat per unanimitat.

 14. Moció del Grup municipal Figaró Progrés-PSC per demanar la continuïtat del finançament de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Aprovat per unanimitat.

 15. Moció dels Grups municipals Figaró Progrés-PSC i CAF en relació a la defensa del dret a la lliure decisió de les dones. Aprovat per unanimitat.

 16. Moció del Grup Municipal CAF per a la recuperació del Servei Nocturn del CAP de La Garriga. Aprovat per unanimitat.

 17. Precs i Preguntes.Data oficial

30 de juliol de 2013

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 938 429 111

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona