Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

POBLACIÓ

Canvi de dades del padró per canvi de domicili dins el municipi

El padró municipal és el registre administratiu on estan inscrites totes les persones que viuen en un municipi. Totes les persones tenen l’obligació i el dret d’empadronar-se, i d’aquesta manera es converteixen en VEÏNS/ES amb els drets i deures cívics que això suposa.

 

Aquest registre acredita el domicili dels i les veïns/es d’un municipi i serveix per saber quants i qui són les persones que conviuen en un municipi i així planificar accions i programes per cobrir les necessitats i millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del seu municipi. També serveix per actualitzar el cens electoral.

Totes les persones tenen dret a conèixer la informació personal que consta al padró i poden modificar-la.

Si vius al municipi, però t’has de canviar de domicili, has de sol·licitar un canvi en les dades del padró a les oficines de l’Ajuntament.  Un cop aportada la documentació i fetes les gestions pertinents, hauran de signar les persones majors d'edat que canviïn de domicili.


El pot fer

- Tota persona major d’edat o els menors amb la corresponent autorització.
- Col·lectius com poden ser les residències de 3ª edat, bé directament, bé a través del director del centre, prèvia autorització d’un familiar.

Termini

Quan la persona interessada vulgui fer un canvi de domicili dins el mateix municipi.

Obligacions econòmiques

No hi ha cost.

Normativa

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal

Com iniciar el tràmit


Presencial

Observacions

El tràmit és presencial, però us podeu descarregar les autoritzacions.

On es fa

Ajuntament

  • Document d'identitat de la persona sol·licitant: DNI, targeta de residència o passaport. Els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea poden presentar Document d'identitat del país d'origen acompanyat del certificat d'alta en el Registre d'estrangers emès per la Policia Nacional. (original i fotocòpia)
  • En el cas de menors d'edat que s'hagin de canviar de domicili i aquest sigui diferent al dels pares o tutor/s, serà necessària una autorització signada per ells i cal portar fotocòpia del seu document d'identitat.
  • Annex 1: Escriptura de propietat de la finca, o copia simple de l'escriptura de propietat, on la persona sol·licitant consti com a propietària (original i fotocòpia). En el cas que la persona sol•licitant no sigui propietària de l'habitatge s'haurà d'aportar l'autorització signada de la/es persona/es propietària/aris i la fotocòpia del/s seu/s document/s d'identitat, o bé
  • Annex 2: Contracte de lloguer vigent. (original i fotocòpia) Si la persona sol•licitant no és titular del contracte, serà necessària una autorització de les persones propietària i titular del lloguer, adjuntant la fotocòpia del document d'identitat de les dues
  • Cèdul·la d'habitabilitat o rebut d'algun subministrament de la vivenda
  • Autorització del titular de l'empresa en casos de canvi de domicili a hotels o pensions. En cas d'empadronament en Residència de tercera edat, cal presentar un document signat pel responsable del centre.

Segons les circumstàncies particulars es podrà requerir documentació addicional.


Observacions

Es tracta d'un tràmit presencial. És imprescindible que les persones majors de 18 anys es presentin a l'Ajuntament per poder realitzar el tràmit. En el cas de menors de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit la mare, el pare o el/la tutor/a legal.Informació relacionada

Documents

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona