Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

POBLACIÓ

Renovació del padró per estrangers

Les persones estrangeres i les seves famílies també s'han d'empadronar als municipis on resideixin. És un dret i un deure de totes les persones que viuen a Espanya. Si ets estranger i no disposes d'una autorització de residència permanent, és molt important renovar l'empadronament cada dos anys, si no, la inscripció caduca i es perden tots els drets adquirits com a veí o veïna. Per això, pocs dies abans de que es caduqui el teu empadronament, l'Ajuntament de Figaró- Montmany t'enviarà una notificació al domicili on constes empadronat per tal que puguis renovar l'empadronament. Per aquest motiu és molt important comunicar qualsevol canvi de domicili. El padró municipal és per a tots i totes, independentment que es disposi o no d'autorització per residir.


El pot fer

Tota persona estrangera major d’edat o els menors amb la corresponent autorització.

Termini

Els estrangers no comunitaris que no tenen permís de residència permanent han de fer la renovació del padró cada 2 anys (segons la resolució de l’INE de 28 d’abril de 2005). Els estrangers comunitaris l’han de fer, normalment, cada 5 anys.
Des de l’Ajuntament us informarem mitjançant notificacions quan hagueu de fer la renovació.

Obligacions econòmiques

No hi ha cost.

Normativa

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal

Com iniciar el tràmit


On es fa

Ajuntament

  • Document vigent que acrediti la identitat: passaport o targeta de residència.

Segons les circumstàncies particulars es podrà requerir documentació addicional


Observacions

Es tracta d'un tràmit presencial. És imprescindible que les persones majors de 18 anys es presentin a l'Ajuntament per poder realitzar el tràmit. En el cas de menors de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit la mare, el pare o el/la tutor/a legal.Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona